Documentación

NORMAS DE CONVIVENCIA. MARCO DE ACTUACIÓN. Aprobado no curso 2014-15.

XUSTIFICANTE DE FALTAS. Debe entregárselle (dentro dos tres primeiros días da reincorporación ao Centro) ao titor/a e -previamente- a aqueles profesores/as que o soliciten. Se a falta se produce por enfermidade ou por algún trámite ou obriga
legal, deberá acompañarse unha xustificación documental (xustificante médico, citación…).

COMUNICACIÓN DE AUSENCIA. Documento preciso no caso de ausencia prevista por motivos familiares.

SOLICITUDE DE CAMBIO (DE MATERIA, GRUPO…) POR PARTE DO ALUMNADO. Empregarase só a comezos de curso durante o período aberto pola dirección.